Vedtægter for Foreningen Bæredygtigt Fællesskab

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningen Bæredygtigt Fællesskab
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune

§ 2. Foreningens formål

Stk. 1. Som almennyttig forening, er det foreningens formål er at fremme en energi- og klimamæssig bæredygtig udvikling i Svendborg Kommune, herunder arbejde for fremme brugen af vedvarende energikilder og finde erstatninger til den eksisterende gasforsyning i området.
Stk 2. Virksomhed
Foreningen udøver sin virksomhed alene eller i samarbejde med kommunen, andre foreninger, virksomheder og enkeltpersoner. Den arbejder for at skabe forståelse for sine formål i fx offentligheden gennem arrangementer, møder, oplysning, ekskursioner og debatter.

§ 3. Medlemskreds og kontingent

Stk. 1. Som medlem i foreningen kan optages alle som kan tilslutte sig formålsparagraffen.
Stk. 2. Optagelse kan ske som personligt medlemsskab, husstands- eller organisationsmedlemsskab eller virksomhedsmedlemsskab. Endvidere kan man optages som støttemedlem.
Stk. 3. Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen. Kontingent betales med overførsel til foreningens bankkonto senest 10. januar.
Stk. 4. Kontingent betalt før 1.7. gælder for indeværende år. Betales efter 1.7. er gælder medlemsskabet for indeværende år + det kommende år.
Stk. 5. Såfremt man er aktivt medlem og ønsker at udmelde sig af foreningen, skal dette ske skriftligt til kassereren senest 15. januar.

§ 4. Generalforsamling

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts og indkaldes med
mindst 2 ugers varsel ved mail til medlemmerne og ved annoncering i lokalpressen.
Stk. 2. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 3. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer der har indbetalt kontingent.
Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst flg. punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Fastsættelse og godkendelse af årsregnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 5, stk. 2 og 3
8. Valg af to bestyrelsessuppleanter
9. Valg af revisor og revisorsuppleanter
10. Evt.
Stk. 5. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol med referat.
Stk. 6. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal, dog § 8, skt.1
Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes senest 4 uger efter begæringen, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer skriftligt stiller krav herom.

§ 5. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen som består at fra 5 til 8 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer.
Stk. 2. De 5 til 8 bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen. Blandt de 5 til 8 bestyrelsesmedlemmer har Svendborg Kommune og Go2Green hver ret til en plads i bestyrelsen.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig herefter med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 5. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er
tilstede.
Stk. 6. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald, næstformanden.
Stk. 7. Sekretæren drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.
Stk. 8. Formanden har udtaleret for bestyrelse og dermed foreningens medlemmer.

§ 6. Regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.
Stk. 2. Den kontante beholdning må max. udgøre 2.000 kr.
Stk. 3. Regnskabsåret er 1. januar - 31. december
Stk. 4. Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres samtidig med indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Stk. 5. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene
foreningen hæfter med den respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen, bortset fra kontingentet.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 7. Tegningsregler
Stk. 1. Foreningens tegningsret overfor pengeinstitutter o. lign. varetages af formand og kasserer. Foreningens regnskab skal dog underskrives af såvel revisor, som den samlede bestyrelse.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling
Der afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når 20% af medlemmerne indsender begæring herom med motiveret dagsorden til bestyrelsen.
Samme indkaldelsesprocedure som til ordinær generalforsamling.

§ 9. Vedtægtsændringer og opløsning
Stk.1. Ændring af disse vedtægter kan alene ske på generalforsamling, hvor forslaget er på dagsordenen. Ændringer af vedtægter eller opløsning af foreningen kræver, at 50% af foreningens medlemmer er tilstede, og at 2/3 af de fremmødte stemmer for.
Såfremt det ikke er muligt, kan en ekstraordinær generalforsamling uanset antallet af fremmødte vedtage forslagene ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 2. Eventuelt overskud, formue eller materiel går ved foreningens opløsning til flg.
formål: Almene kulturelle aktiviteter i Svendborg Kommune

Datering og underskrift

Således vedtaget på generalforsamling 2015

Godkendt af Rudi Rusfort Kragh (formand)

Download vedtægter som PDF her