Høringssvar

Bæredygtigt Fællesskab har indsendt høringssvar vedrørende lokalplanen for Jessens Mole 7-9.
Du kan læse høringssvaret her.

Høringssvar – Lokalplan 607

Dette er den første af en række lokalplaner for Jessens Mole, og derfor lægger den kursen for hvordan byggeriet på Svendborg Havn kan udvikle sig i de kommende år. Derfor afsender ”Foreningen Bæredygtigt Fællesskab – en grøn forening i Svendborg Kommune” høringssvar på denne lokalplan.
Foreningen Bæredygtigt Fællesskab har et skarpt og afgrænset fokus på det bæredygtige i Lokalplansforslaget, og forholder sig alene til dette. Med bæredygtighed mener vi i denne sammenhæng et miljø- og sundhedsmæssigt bæredygtighedsperspektiv, og vurderer altså ikke det økonomisk bæredygtige i hverken lokalplanen, hos kommunen, hos bygherre eller for de kommende beboere i byggeriet.
Lokalplanen opfylder det bæredygtige byggeris grundprincipper på en række felter. Men mangler også beskrivelser på en række andre felter. Vi vil først se på hvor det bæredygtige byggeri fx fremtræder, og derpå komme på anbefalinger på hvad der bør rettes op på, for at lokalplanen er bæredygtig.
Eksempler på at lokalplanen indeholder Bæredygtigt Byggeri
Lokalplanen er et bæredygtigt byggeri når der fx ses på placeringen; det ligger i gåafstand fra bymidten, og i cykelafstand til en række offentlige institutioner som skoler, rådhus, plejehjem. Dernæst ligger det central placeret i forhold til busstation, togstation, taxi-holdeplads etc.
Lokalplanen indeholder også mulighed for placering af solceller og solfangere på det beskrevne byggeri, og at dette skal placeres under hensyntagen til æstetik og bygningens arkitektur. Det er godt.
Det er endvidere godt, at lokalplanen indeholder anbefaling på at regnvand genanvendes til fx havevandring, toiletskyld og tøjvask. Foreningen anbefaler, at det i lokalplanen indstiller til bygherre, at byggeriet indrettes så regnvand genanvendes i største muligt omfang.
Eksempler på at Lokalplanen ikke indeholder bæredygtigt byggeri
Det er ikke bestemt i Lokalplanen er byggeriet skal være lavenergibyggeri. Hvis byggeriet er lavenergibyggeri vil bygningen i driftsperioden (50-100 år) have en mindre miljøbelastning, end det beskrevne projekt. Der er altså potentiale for yderligere energireduktion. Det anbefales at Svendborg Kommune allerede nu tilrettelægger byggeriet på Jessens Mole 7-9 så det nemmere kan opfylde Kommunens 2050-mål, i forhold til energi- og klimapolitikken.
Der er i lokalplanen ikke krav om at der skal anvendes miljørigtige byggematerialer, som er certificeret med fx Svanen eller Blomsten. Vælges sådanne produkter er der en garanti for, at produktet er blandt de mindst miljøbelastende af sin slags, at kvalitet og funktion er mindst lige så god som andre produkters, og at byggevaren ikke indeholder sundhedsskadelige stoffer.
Endvidere er der i lokalplanen ikke bestemt at byggeriet skal have en livscyklus-betragtning. Det anbefales at det bestemmes at der kun anvendes byggeprodukter og teknologier der belaster miljøet mindst muligt, såvel i opførelsen, i driften som i nedtagningen af bygningen, så affaldet enten kan genanvendes eller destrueres på en forsvarlig måde.
Foreningen anbefaler, at ovennævnte manglende forhold indskrives i lokalplanen.

På bestyrelsens vegne;
Rudi Rusfort Kragh
Foreningen Bæredygtigt Fællesskab har ca. 200 medlemmer. Foreningen er en videreførelse af Foreningen Energilandsby 5762. Høringssvaret er jvf bestyrelsens forretningsorden afgivet af borgerrepræsentanterne i bestyrelsen.

 

Her kan du hente høringssvaret som printvenlig PDF-fil