Bæredygtig trafik

Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 13. april 2016

Bæredygtig Trafik i Svendborg Kommune:

En styrket kommunal trafikindsats

 • Der etableres Rådet for Bæredygtig Trafik i Svendborg Kommune, som har til opgave at formulere og koordinere en samlet bæredygtig trafikstrategi for kommunen, koordineret med Regionale og statslige instanser.
 • Efterspørgslen efter trafik skal reduceres. Byudvikling skal derfor baseres på byfortætning og stationsnærhedsprincippet.
 • Borgerne skal forsynes med oplysninger om alternativer den nuværende forbrugskulturer, og reelle valgmuligheder til status qua.
 • Svendborg kommune skal udarbejde og gennemføre trafik- og klimaplaner med mål for reduktion af transportens drivhusgasudslip.
 • Svendborg Kommune skal sammen med andre relevante parter arbejde for at skolebusserne kører på andre drivmidler end benzin og diesel. Det skal foregå gennem målrettet beskrivelser i udbudsmaterialerne til busoperatørerne.
 • På Svendborg Havn fastholdes en tæt forbindelse (gåafstand) mellem færgelejer, jernbanestation og busstation. Svendborg Kommune skal medvirke aktivt til, at de forskellige køre- og sejlplaner er koordineret, og tager hensyn til hinanden.
 • I landdistrikterne skal det sikres at der til bosætningsområderne er fleksible trafikforbindelser der matcher transportefterspørgslen.

Jernbanen

 • Svendborg Kommune skal arbejde for at baneforbindelsen til Odense bliver elektrificeret, og at skinnekørslen i Svendborg midtby omlægges til en moderne radikal letbane, som forbinder midtbyen med Svendborg Sygehus.
 • Letbanen udmærker sig ved at være en mere "demokratisk" transportform, idet den som transportmiddel i gadeniveau også tilgodeser ældre, gangbesværede og folk med barnevogne.

Styrket kollektiv trafik

 • Den offentlige støtte til den kollektive trafik skal forøges markant.
 • Der skal arbejdes mere effektivt for at begrænse transport af gods på mindre landeveje i Svendborg Kommune.
 • Virksomheder der indeholder tung trafik placeres hovedsageligt i erhvervsområder tæt ved motorvejen.
 • Der arbejdes på at kombinere cykel med bus eller togture. Det forudsætter at cyklen nemt og billigt kan komme med bussen/toget, eller at cyklen sikkert kan placeres ved stoppestedet.

Bedre vilkår for cyklister 

 • Svendborg Kommune er cykelkommune (vedtaget i 2011).
 • Transport under 2 km bør foretages på cykel – det forudsætter gode cykelstier og sikre vejnet.
 • Der skal anlægges mange flere cykelstier, herunder et cykelsuperstinet, hvor cyklisterne sikres prioriteret adgang fra Svendborgs omegn til centrum.
 • Stierne skal være bredere og vedligeholdes ordentligt.
 • Der skal skabes bedre forhold for cykelparkering.
 • Signalsystemer skal indrettes til prioritering af cykeltrafik samt den kollektive trafik.
 • Cykelturisme skal styrkes (cykeludlejning, cykelværksteder, cykelture…)
 • El-cykler til borgerne

Reduktion af drivhusgasudslip

El-, gas- eller hybridbiler indgår i Klima- og energipolitikken (side 9)

Krav til Fynbus om omlægning til Co2-neutral brændstof i bybusserne ved forhandling i 2012 (side 15 i Klima- og energipolitikken) – ikke opnået

Der er mange som arbejder på dette niveau (reduktion af bilismen), men trods mange gode intentioner er man ikke enig om midlerne – samtidig med at antallet af biler stiger. 

 • Transporten er tværkommunal og transportmidlerne produceres udenfor Svendborg Kommune. Svendborg Kommune skal derfor aktivt, sammen med relevante partnere, arbejde for at reducere brugen af fossildrevne biler, toge og færger, så det også har en effekt i Svendborg Kommune.
 • Transportens andel af det danske drivhusgasudslip er fortsat stigende, og partikelforurening, NOx- emission og støj er et alvorligt sundhedsproblem for befolkningen. Derfor er en række tiltag tvingende nødvendige:
 • Bilkørsel ind og ud af Svendborg skal reduceres markant, f.eks. via gratis parkeringshuse ved indfaldsvejene, bedre kollektiv trafik fra p-husene til midtbyen og øget satsning på cyklisme.
 • Svendborg skal gøre øget brug af parkeringsafgifter og foretage kraftige opstramning af normerne for etablering af p-pladser i forbindelse med boliger og erhverv.
 • Der skal arbejdes på at fremme samkørsel endnu mere end tilfældet er i dag.
 • Midtbyen skal gøres bilfri, på nær myndighedskørsel, syge- og handicapkørsel og varetransport i afgrænsede tidsperioder.
 • P-afgifterne indenfor Svendborg byskilte skal udbygges og forhøjes og indtægter herfra øremærkes til forbedring af den kollektive trafik.
 • Svendborg Kommune skal sammen med relevante parter arbejde på fremadrettet at forebygge tomkørsel af busser – det sker gennem en smart ruteplanlægning og beskrivelse i licitationsmaterialerne.
 • Svendborg Kommune skal sammen med relevante parter arbejde på at busser og flextaxier bruger stadig mindre og helt slet ikke fossile brændler som drivmidler. Det sker gennem krav i licitationsmaterialerne.
 • Der skal være decentrale ladestationer på strategiske steder i landdistrikterne
 • På tankstationerne skal det være muligt at tanke biobrændsel m.m.
 • Bilhandlerne skal sælge biler der anvender biobrændsel
 • (BY-)busserne skal være elbusser (reducere både luftforureningen og støj)
 • På længere ruter skal det være muligt at anvende plug-in hybridbusser.
 • Der laves kort-visninger der formidler hvor der er servicestationer med alternativer til benzin og diesel

Trafik til og på Svendborg Havn


Havnen har i Energi- og Klimapolitikken fra 2013 ikke et energiperspektiv – den klimatilpasning der er beskrevet i Udviklingsplan 2014 for Havnen skal indskrives i Klimapolitikken.

 • Svendborg Havn, og andre havne i Svendborg Kommune, skal arbejde på at blive grønne havne.
 • Færgetrafikken mellem Svendborg Havn og nærøerne som Drejø og Ærø skal lægges om til eldrevne eller hybriddrevne færger.
 • Svendborg Kommune skal arbejde aktivt på at alle relevante partner arbejder konstruktivt i denne retning.
 • Svendborg midtby friholdes for gennemkørende biltrafik.
 • Trafik til Svendborg Havn dirigeres rundt om bycentrum.
 • Den tunge trafik i Svendborg centrum reduceres ved at satse på citylogistik med omladningscentraler for større lastbiler i byens udkant. Forsøg med elektrificeret varedistribution påbegyndes.
 • Ladestik på havnen til private motorbåde.
 • Ærø-færgerne forventes fra 2021 at sejle på el.

Hastighedsgrænser

 • Færre uheld og øget tryghed kan opnås ved at sænke farten til 30 km/t. i boligområder, ved skoler o.l.

Dokumentet om bæredygtig trafik kan downloades her som PDF