Typiske spørgsmål med svar

Alle nedenstående kritiske spørgsmål med svar kan du hente som printvenlig PDF-fil her.

 

Her bringer vi en oversigt over typiske spørgsmål med tilhørende svar om fjernvarmeprojektet:

SP:
Kan jeg tilmelde mig nu, og få rabatten og først omstille til fjernvarme om nogle år?
SV:
Ja. Du få fjernvarme til den aftalte varmepris, når det passer dig. Du skal dog betale fast afgift, selvom du ikke modtager varme.

SP:
I aftalen står der noget om energibesparelser. Hvad betyder det?
SV:
Fjernvarmeselskaber er pålagt at sørge for energibesparelser. Når du får fjernvarme, kan vi indberette energibesparelsen for dit hus. Den fordel, vi kan opnå, er indregnet i kampagnetilbuddet, og du kan derfor ikke ”sælge” den til anden side.

SP:
Vil fjernvarmeværket være behjælpelig, hvis olie- eller gasfyret bryder sammen?
SV:
Ja – hvis der er underskrevet en leveringsaftale med Fjernvarme O-VS-U, så betaler Fjernvarme O-VS-U for reservedelene, du sørger selv for montering heraf.

SP:
Hvis man har afgivet interessetilkendegivelse før 7. april 2015, kan man så fortryde?
SV:
Ja, indtil den bindende kontrakt er underskrevet.

SP:
Hvad er en standardinstallation?
SV:
En standardinstallation er installation i almindeligt parcelhus, hvor fjernvarmeunit (enhed) placeres, hvor gas- eller oliefyret tidligere var placeret.
Er du i tvivl om dit hus er standard, må du gerne spørge os.

SP:
Fylder installationen til fjernvarme mere end installationen til gas eller olie?
SV:
Nej, den fylder mindre.

SP:
Må vi have brændeovn og solfangere sammen med fjernvarme?
SV:
Ja. Der må gerne anvendes brændeovn og solfanger.

SP:
Hvordan med opgravning og reetablering på privat grund?
SV:
Fjernvarme O-VS-U sørger for opgravning til stikledning i have eller indkørsel. Græs, beplantning eller fliser retableres af os, når stikledningen er etableret.

SP:
Hvordan med indføring af stik i huset?
SV:
Når du har tilmeldt dig fjernvarmen, og inden arbejdet i din vej går i gang, kommer vi rundt og aftaler nøjagtig, hvor stikledningen skal ind.

SP:
Hvem bestemmer, hvor stikket skal føres ind i huset?
SV:
Når du har underskrevet en forsyningskontrakt, og inden arbejdet på din vej går i gang, aftaler vi med dig, hvor der skal graves, og hvor stikket skal gå ind i huset.

SP:
Skal jeg benytte jeres installatør til arbejdet i huset?
SV:
Du bruge en af de installatører som Fjernvarme O-VS-U har indgået aftale med.
I løbet af 2018 vil du på fjernvarmeselskabets hjemmeside kunne se, hvem det er.
Dette for at koordinere arbejdet bedst muligt, og for at få den rigtige kvalitet, udgraver vi til stikledningen.

SP:
Skal jeg betale for fjernvarmeuniten?
SV:
Nej, uniten er med i fjernvarmeløsningen, hvis du laver kontrakt i kampagneperioden. Men du skal selv betale for at få den nye fjernvarmeunit monteret.
Hvis du tilmelder dig efter kampagne-perioden, skal du selv både betale unitten og installationen af den.

SP
Skal jeg bruge en af jeres samarbejdspartnere til at montere fjernvarmeunitten?
SV:
Ja. For at få en gratis unit skal du vælge en af de autoriserede VVS-installatører, vi samarbejder med.

SP:
Hvis der senere opstår problemer med min fjernvarmeunit, hvem har så ansvar for at reparere den?
SV:
Unitten ejer du som fjernvarmeforbruger og skal derfor også holde den vedlige.

SP:
Hvordan foregår opgravning og reetablering på min grund?
SV:
Vi sørger for at grave en rende til stikledningen i have eller indkørsel. Vi sørger også for at reetablere græs og fliser, når huset er tilkoblet.

SP:
Hvem fjerner gasledningen og gasmåleren?
SV:
Naturgasselskabet fjerner gasmåler og gasledning samtidigt med, du bliver tilkoblet fjernvarmen. Det sikrer, at du kun kommer til at undvære varme så kort tid som muligt.
Afregningen til Naturgasselskabet tager vi os af.

SP:

Hvis projektet ikke bliver gennemført nu, kommer der så aldrig fjernvarme i O-VS-U?
SV:
Jo, det gør der muligvis, men det kan have meget lange udsigter.
I 2035 skal naturgassen være udfaset, og så skal der etableres en anden kollektiv eller individuel forsyning.

SP:
Holder prisen?
SV:
Priseksemplet er foretaget ud fra den kendte viden og er bestyrelsens bedste bud på priserne. Priserne bestemmes af bestyrelsen, og gældende prisblad vil ligge på fjernvarmeselskabets hjemmeside, samt når projektet er i gang blive indsendt til energitilsynet.

SP:
Hvordan er forudsætningerne for prisen?
SV:
Et fjernvarmeværk skal økonomisk hvile i sig selv. Det vil sige, at et evt. overskud skal udbetales til forbrugerne, ligesom et evt. underskud skal opkræves ved forbrugerne.
Der er udarbejdet et detaljeret budget for anlæg af værket, ledninger og tilkobling af forbrugere, mv. (Udgør ca. 120 mio. kr). Forrentning og afskrivning af den nødvendige investering, indgår i varmeprisen.
Derudover er der beregnet hvor meget brændsel og el, der skal købes for at producere varmen. Behov for brændsel er afhængig af, hvor mange forbrugere der tilkobles. Indkøb af brændsel indgår i varmeprisen.
Endeligt er det vurderet, hvor meget der skal budgetteres til en ansat, vagter, service, reparationer med videre, hvilket også indgår i prisen.
Priserne bestemmes naturligvis primært af markedet for brændsel og driftsmidler generelt. Prispolitikken fastlægges af bestyrelsen, der igen vælges af generalforsamlingen.

SP:
Fjernvarme kan man ikke komme ud af (der er forblivelsespligt)!
SV:
Dette fremgår af vedtægterne, at det er der ikke.
Ønsker man at træde ud, fordi man fortryder eller ved ejerskift af huset, skal der betales et beløb svarende til restgælden. Jo længere tid, man har været tilsluttet fjernvarmen, jo mindre er restgælden.

SP:
Fjernvarme tvinges man ind i (der er tilslutningspligt)!
SV:
Det er frivilligt at tilslutte sig.
Ønsker man ikke at være en del af den fælles varmeforsyning, fortsætter man med sit nuværende varmesystem.

SP:
Halmafbrænding forurener (støv og sod forurening)!
SV:
Afbrændingen af halm afgiver NOx. Bestyrelsen har lyttet til bekymringen der er fremført på borgermøderne og i det fremlagte projekt anvendes ny teknologi som begrænser NOx-betydeligt, og nu er væsentligt under gældende grænseværdier i miljølovgivningen.

SP:
Halm er dyr og bliver pålagt afgifter – så stiger vores varmepris!
SV:
Bestyrelsen i Fjernvarmeselskabet er opmærksom på, at der med stor sandsynlighed kommer afgifter på halm og flis inden for en årrække. Fjernvarmeværket opbygges således, at når afgifterne kommer, konverteres til enten varmepumpe eller/og solfanger på varmeværket – teknologier, der ikke forventes at blive pålagt afgifter. Der er allerede indeholdt varmepumper i projektet, således at behovet for halm er holdt lavest muligt. (Omkring halvdelen af varme er produceret af halm, resten fra varmepumperne).

SP:
Fast afgiften stiger – se hvad der sker i Herning!
SV:
Den aktuelle debat i medierne (marts-april 2017) handler om nogle få stadigt kommunalt ejet fjernvarmeværker som udnytter et hul i varmeforsyningsloven, til at anvende fast afgiften til at finansiere kommunale serviceordninger med, som ikke vedrører varme. Vores fjernvarmeværk er ikke kommunalt ejet, hvorfor denne problemstilling ikke er aktuel for vores projekt.

SP:
Falder huspriserne i området når varmeprisen stiger!
SV:
Der er mange faktorer i spil som bestemmer prisen på et hus. Er varmeprisen ekstraordinær høj, kan det indvirke på varmeprisen – men så høj bliver varmeprisen ikke på Sydfyn.
Det modsatte kan også ske, at huspriserne stiger fordi der er fremtidssikrede varmeforsyning i lokalområdet!

SP:
Fjernvarmeværker i DK er dyrere end olie og naturgas!
SV:
Der er ca. 460 fjernvarmeselskaber i Danmark, og de værker der ofte refereres til i mediedebatten, er såkaldte barmarksværker, der blev opført frem til fra 1980'erne til 2000 (som udgør omkring 50 værker). Disse blev pålagt at anvende naturgas som led i udrulningen af naturgasprojektet. Da naturgasafgifterne steg, blev varmeregningen på en del af disse 50 værker meget dyr. Den situation kan ikke overføres til dette fjernvarmeprojekt.
Disse værker har indtil fornylig ikke kunne anvende andet end naturgas som brændselssystem. Folketinget har justeret loven, og en stor del af disse værker er i disse år nu i gang med at få etableret solfangere og indfører halm, hvorved varmeprisen nu falder væsentligt. Først fra 2019 kan de blive 100% fritaget for naturgas.

OBS!
Vær opmærksom på følgende regler fra energiforliget fra marts 2012:
Fra 2013 må der ikke installeres hverken olie- eller naturgasfyr i nye bygninger i Danmark.
Fra 2016 må der ikke længere installeres oliefyr i eksisterende bygninger i områder udlagt til fjernvarme eller naturgas.
I 2030 er målet, at alle oliefyr er udfaset.
I 2035 skal naturgassen til individuel opvarmning være udfaset.